joomla templates top joomla templates template joomla

Raport końcowy z konsultacji społecznych ws. „uchwały krajobrazowej” dla Katowic

D.D./katowice.eserwis.info, info/foto: katowice.eu włącz . Opublikowano w Katowice wiadomości

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym z konsultacji społecznych dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice. - Pewien etap prac się zakończył – bo raport jest bazą do dalszych prac. Celem procesu było pozyskanie opinii mieszkańców Katowic w odniesieniu do możliwych do wdrożenia w mieście zasad, dających sposobność uporządkowania przestrzeni publicznej. Dziękuję mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz wszystkim tym, którzy wzięli udział w konsultacjach – zapowiada Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Działania konsultacyjne przeprowadzono od lutego do listopada 2017 r., a do udziału w procesie zaproszono wszystkich mieszkańców miasta Katowice, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców branży reklamowej oraz ich przedstawicieli. - Zainteresowane tematem osoby miały możliwość wzięcia udziału w badaniu diagnostycznym oraz dwóch spotkaniach. Łącznie w działania konsultacyjne było zaangażowanych 1418 osób – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta.

 

Celem badania ankietowego było zebranie opinii respondentów w zakresie postrzegania przestrzeni publicznej w mieście Katowice. Ponadto zadaniem ankietowanych było przedstawienie pożądanych przez nich zmian, które odnalazłyby odzwierciedlenie w regulacjach tzw. uchwały krajobrazowej.  Badanie miało charakter sondy i polegało na dobrowolnym uczestnictwie zainteresowanych możliwością zabrania głosu mieszkańców Katowic, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców branży reklamowej lub ich przedstawicieli.  Wrześniowe spotkanie konsultacyjne miało na celu przedstawienie do zaopiniowania przygotowanych przez firmę PwC propozycji rozwiązań dla miasta Katowice w zakresie ochrony krajobrazu. Firma ta została wybrana w przetargu na wykonanie prac początkowych dla przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice. W ramach prac podmiot zewnętrzny wykonał:

  • inwentaryzację wybranych miejsc i obszarów miasta Katowice;
  • określił podział obszaru miasta Katowice na strefy pod względem przestrzenno-funkcjonalnym, w których powinno wystąpić zróżnicowanie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz ich rodzajów, sytuowania obiektów małej architektury, a także warunków, jakie powinny spełniać ogrodzenia;
  • przygotował wstępne założenia dla zasad i warunków (w oparciu o wykonane prace) dla potrzeb opracowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice.

 

W trakcie ostatniego spotkania podsumowano działania jakie zostały podjęte w trakcie procesu oraz przedstawiono kolejne kroki urzędu zmierzające do opracowania projektu uchwały. - Na podstawie przekazanych uwag i opinii uczestników konsultacji zebrano 62 wnioski, które są zawarte w załączniku nr 6 do raportu, wśród nich m. in. pojawiły się uwagi respondentów dotyczące opracowania równych zasad dla wszystkich, a także analizy skutków ekonomicznych. Uczestnicy konsultacji podnosili również kwestię dopuszczenia możliwości sytuowania reklam wielkoformatowych w postaci siatek czy ekspozycji reklam dowolnych formatów, ponadto wnioskowali o wydłużenie okresu dostosowawczego w stosunku do zaproponowanego przez podmiot zewnętrzny - dodaje rzecznik. Wszystkie informacje pozyskane na etapie prac przygotowawczych, tj.: uzyskane w toku przeprowadzonego dialogu technicznego, zawarte w opracowaniu wykonanym przez PwC, a także uwagi i propozycje rozwiązań zgłaszane przez uczestników konsultacji społecznych będą stanowiły materiał wyjściowy do opracowania projektu uchwały. Przygotowany dokument będzie podlegał dalszym konsultacjom. Natomiast w pierwszej kolejności zostanie opracowana prognoza finansowa dot. oszacowania przewidywanych kosztów wprowadzenia regulacji krajobrazowych w obszarze miasta.