joomla templates top joomla templates template joomla

Nowoczesne technologie zmieniają śmieci w paliwo alternatywne ​

D.D./katowice.eserwis.info, info/foto: katowice.eu włącz . Opublikowano w Katowice wiadomości

Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów jest istotną częścią organizacyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Ze względu na ustawowy obowiązek przetwarzania odpadów, rosnące z roku na rok poziomy przygotowania odpadów opakowaniowych do recyklingu, oraz ograniczenie składowania odpadów, MPGK od roku 2010 rozpoczęło intensywny proces modernizacji i rozbudowy zakładu, korzystając przy tym z najlepszych dostępnych technologii. W tym czasie oddało do użytku sortownię odpadów (2012 r.), kwaterę składowiska (2014 r.), instalację do stabilizacji odpadów biodegradowalnych i kompostowania odpadów zielonych (2016 r.), oraz punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z powierzchnią magazynową (2017 r.) i obecnie instalację mechaniczną do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania i produkcji paliwa alternatywnego. W sumie nakłady inwestycyjne wyniosły ponadto 120 mln zł brutto. W dużej mierze sfinansowane zostały z dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oraz z preferencyjnych pożyczek WFOŚiGW w Katowicach.

Część mechaniczna instalacji do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania oraz do produkcji paliwa alternatywnego – dane techniczne

W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane wraz z dostawą maszyn i urządzeń. Zainstalowane zostały urządzenia do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych i przemysłowych wraz z produkcją paliwa alternatywnego. W skład linii wchodzą m.in.  suwnica z chwytakiem, wibracyjny podajnik dozujący, rozdrabniacz wstępny, separatory metali żelaznych i nieżelaznych, sito kaskadowe, separator powietrzny, rozdrabniacz końcowy, oraz system przenośników.

Zmieszane odpady komunalne przywożone są do hali przyjęć i zrzucane do olbrzymich bunkrów (pojemność ok. 1.000 m3). Następnie za pomocą obrotowego chwytaka trafiają na przenośniki, którymi transportowane są do hali mechanicznego przetwarzania. Na początku procesu odpady są rozdrabniane, wydzielone zostają metale żelazne. Następnie następuje oddzielenie frakcji 0-80 mm, z której wydzielone zostają metale nieżelazne. Reszta materiału transportowana jest szczelnym przenośnikiem rurowym do instalacji biologicznego przetwarzania, gdzie następuje czterotygodniowy proces intensywnej stabilizacji w bioreaktorach, a następnie 6 – 8 tygodniowy na pryzmach. Po tym procesie oraz dodatkowym przesianiu frakcja 0-20 mm nadaje się do rekultywacji składowiskach. Natomiast frakcja 80-300 mm kierowana jest do separatora powietrznego celem wydzielenia frakcji wysokokalorycznej do produkcji paliwa alternatywnego (RDF). Frakcja ta po ponownym rozdrobnieniu za pośrednictwem przenośnika rurowego transportowana jest do magazynu RDF. Paliwo z odpadów stanowi substytut węgla w cementowniach i elektrociepłowniach.

 

HARMONOGRAM PRAC:

27.07.2014 r. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

19.11.2015 r. Złożenie wniosku o promesę dofinansowania inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach

12.01.2016 r. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji budowlanej (OVE Arup & Partners International Limited)

31.03.2016 r. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.05.2016 r. Decyzja WFOŚiGW w Katowicach o przyznaniu dofinansowania w formie pożyczki

29.06.2016 r. Otrzymanie pozwolenia na budowę

10.10.2016 r. Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji (konsorcjum AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - Lider oraz SIGMA S.A. z siedzibą w Jastkowie - Partner)

9.02.2017 r. Zawarcie umowy pożyczki z WFOŚIGW w Katowicach

08.12. 2017 r. Uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie

04.01.2018 r. Uroczyste otwarcie instalacji

 

INSTALACJA W LICZBACH:

24 649 500,00 ZŁ NETTO – WARTOŚĆ INWESTYCJI

W tym 18 367 500,00 zł (75%) stanowi pożyczka WFOŚIGW w Katowicach. Pozostała kwota 6 282 000,00 zł (25%) to środki własne Spółki

Ok.  300 000  - Liczba mieszkańców, od których będą trafiały odpady do instalacji

Wydajność instalacji - 100 000 TON/ROK PRZY PRACY DWUZMIANOWEJ

Czas trwania robót budowlanych -14 MIESIĘCY

 

 

 

KORZYŚCI Z INSTALACJI:

Wydzielenie ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych odpadów ulegających biodegradacji celem poddania procesowi stabilizacji

Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku

Uzyskanie paliwa alternatywnego (RDF), które może być wykorzystywane w cementowaniach/ elektrociepłowniach jako substytut węgla

Eliminacja substancji odorogennych

 

ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE

Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów jest częścią instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) posiadającej status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla zmieszanych odpadów komunalnych. Instalacja ta ujęta jest w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) dla województwa śląskiego i jest jednym z elementów całego systemu przetwarzania odpadów dla miasta Katowice.

Dla Zakładu, w tym przedmiotowej instalacji, wydano decyzje pozwalające funkcjonować zgodnie z obowiązującym prawem. Są to m.in. Decyzja Środowiskowa, Pozwolenie Zintegrowane, Pozwolenie Wodnoprawne, a także szereg decyzji w zakresie prawa budowlanego.

Planując procesy środowiskowe realizowane przez instalację oraz stosowane technologie od początku bardzo ważnym aspektem było spełnienie warunków wymagań BAT, czyli najlepszych dostępnych technik gwarantujących realizację norm zarówno krajowych, jaki i Unii Europejskiej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działa na zasadzie spółki prawa handlowego, której jedynym udziałowcem jest Miasto Katowice.