joomla templates top joomla templates template joomla

Katowice Samorządowym Liderem Edukacji

D.D./katowice.eserwis.info, info/foto: katowice.eu włącz . Opublikowano w Katowice wiadomości

Grudzień przynosi Katowicom kolejne, jakże prestiżowe wyróżnienie. Nasze miasto zostało uhonorowane certyfikatem Lidera Samorządowej Edukacji 2017. Warto przypomnieć, że przed rokiem Katowice przystąpiły do certyfikacji po raz pierwszy i od razu otrzymały tytuł Lidera, a prezydent Marcin Krupa tytuł Mecenasa Wiedzy 2016. Również w obecnej edycji na konto miasta powędrowało dodatkowe, indywidualne wyróżnienie, w postaci tytułu Menadżera Sukcesu w Oświacie 2017 dla Grażyny Burek, zastępcy naczelnika wydziału edukacji i sportu.

 

- Jako prezydent górnośląskiej stolicy odczuwam podwójną satysfakcję. Zarówno z powodu docenienia naszych wysiłków, które dowodzą, że edukacja jest jednym z priorytetów polityki katowickiego samorządu, jak i dlatego, że rozwiązania jakie stosujemy znajdują uznanie w oczach specjalistów. To szczególnie ważne, gdyż Katowice, będące regionalnym liderem, chcą aktywnie się włączać w wyznaczanie trendów zarządczych w skali całego województwa. Mamy przy tym odzwierciedlenie faktu, że kapitał gospodarczy, kulturalny czy też infrastrukturalny miasta potrafimy dobrze wykorzystywać, w tym w kluczowej dla przyszłości i rozwoju dziedzinie, jaką jest oświata. A naszą politykę oświatową można w najprostszy sposób scharakteryzować krótko: jako strategiczną i przemyślaną, ukierunkowaną na długofalowe cele, a przy tym elastyczną w kwestii obowiązującego modelu edukacji krajowej i uwzględniającą trendy europejskie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Warto zaakcentować, że recenzenci, po szczegółowym zapoznaniu się z ankietą certyfikacyjną oraz weryfikacji podanych danych, nie mieli wątpliwości, iż w przypadku Miasta Katowice możemy mówić o sprawnej polityce oświatowej, opartej o wysokie standardy oraz zgodnej z paradygmatami tak zwanego nowego zarządzania publicznego. Zaakcentowali, że podjęte działania będą przynosić długofalowe rezultaty i już w tej chwili składają się już na kompleksowe know how miasta, mogące służyć za przykład dla innych jednostek samorządu terytorialnego – dodaje naczelnik Grażyna Burek.

Ważnym atutem przy przyznawaniu wysokiej oceny Katowicom była konsekwencja z jaką zrealizowana została optymalna sieć szkół i placówek, z uwzględnieniem powszechnego dostępu do edukacji przedszkolnej. Na ten dostęp składają się przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, utworzone zespoły szkolno-przedszkolne oraz zespoły szkół i nowych placówek, uzupełniających ofertę oświatową. Doceniono, że zadanie zostało wdrożone z dbałością o racjonalizację kosztów utrzymania i prowadzenia placówek w mieście, co osiągnięte zostało dzięki ujednoliceniu obsługi finansowo-księgowej samorządowych jednostek oświatowych, dzięki powołaniu Centrum Usług Wspólnych. Recenzenci, jako dobrą praktykę, wysoko ocenili również rozwój szkolnictwa zawodowego branżowego i technicznego. W tej kwestii miasto stało się jednym z liderów w skali kraju, a ponadto wdraża szereg rozwiązań dążących do podnoszenia rangi i dynamizacji edukacji zawodowej, mając tym kierunku osobiste wsparcie prezydenta Marcina Krupy, który podjął decyzję o zwiększeniu nakładów finansowych oraz intensywnej promocji tej części rynku edukacyjnego. Ponadto docenione zostało, że miasto, jako organ zarządczy dla oświaty, jest organizatorem dwudniowego I Katowickiego Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych na katowickim Rynku. Samorząd wspiera rozwój współpracy szkół zawodowych, zasadniczych i technicznych z potencjalnymi pracodawcami , rekomendując zawieranie umów i porozumień pomiędzy szkołami a pracodawcami ). Za cenną inicjatywą uznano przygotowanie spotów reklamowych, promujących szkolnictwo zawodowe. Również powołanie Zespołu Obserwatorów Rynku Pracy, którego celem jest wskazanie kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego–branżowego i technicznego.

 

W procesie certyfikacji, pośród interesujących i nowatorskich rozwiązań wymienianych przez samorząd Miasta Katowice, uwagę recenzentów przykuła metodologia opracowana na rzecz wychwytywania i rozwoju talentów wśród dzieci. I to już na etapie najwcześniejszych lat ich rozwoju. Poradnie psychologiczno–pedagogiczne przygotowały i upubliczniły na polecenie Miasta Katowice narzędzia diagnostyczne (również dla rodziców), służące do wczesnej diagnozy dziecka nie tylko pod kątem ewentualnych specjalnych potrzeb edukacyjnych, ale również szczególnych uzdolnień w różnych dziedzinach. W strategii oświatowej Katowic znalazł się na tę okoliczność specjalny zapis dotyczący sposobu postępowania w przypadku zdiagnozowania u ucznia talentów i szczególnych uzdolnień. Tego rodzaju diagnostyką objęci zostali nawet wychowankowie Żłobka Miejskiego. Ponadto katowicki samorząd nie tylko jest organem prowadzącym dla trzech placówek oświatowo–wychowawczych, w których prowadzone są zajęcia dla uczniów (wychowanków) utalentowanych, ale też przyznaje dodatkowe godziny na realizację innowacji pedagogicznych czy na indywidualny tok nauczania. Rozwojowi talentów i zainteresowań uczniów sprzyjają też projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, na które Miasto aktywnie pozyskuje spore środki. Ogółem w 2016 roku wykonanie programów współfinansowanych z projektów unijnych wyniosło 4,6 mln zł, w tym z funduszy unijnych 2,9 mln zł, a wkład własny miasta Katowice wyniósł 1,7 mln zł. Natomiast w 2017 roku przewidywane wykonanie programów współfinansowanych z projektów unijnych wyniesie 28,6 mln zł, w tym z funduszy unijnych 21,5 ml, z budżetu państwa 0,3 mln zł, a wkład własny miasta Katowice wyniesie 6,8 mln zł. Warto wspomnieć, iż środki te służą nie tylko rozwojowi talentów samych uczniów, ale także sprzyjają podnoszeniu kompetencji kadry nauczycielskiej.

 

 

 

Miasto dysponuje także bogatą ofertą w placówkach pracy pozaszkolnej, takich jak prężnie działający Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego, który od lat jest wypuszcza w świat liczne talenty, odznaczające się na arenie ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej. Innym dobrze ocenionym elementem jest narzędzie motywacyjne w postaci Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „PRYMUS”, wypłacanego co miesiąc od września do czerwca najzdolniejszym uczniom, spełniającym kryteria zawarte w regulaminie. Szeroko zakrojone działania sprzyjające rozwojowi talentów i pogłębianiu zainteresowań dzieci i młodzieży, co roku skutkują wysokim odsetkiem laureatów i finalistów konkursów i olimpiad na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W roku szkolnym 2016/2017 było to odpowiednio: 253 laureatów na poziomie wojewódzkim, 147 laureatów na poziomie ogólnopolskim oraz 42 laureatów na poziomie międzynarodowym. Ponadto szerokie grono finalistów i laureatów również w kategoriach drużynowych.

W toku nauczania Katowice mogą się pochwalić umiejętnym wykorzystywaniem nowoczesnych technologii informacyjny-komunikacyjnych. Wszystkie samorządowe szkoły w podłączone są do szerokopasmowego Internetu poprzez łącze Silesia Net. Miasto finansuje lub współfinansuje zakup sprzętu i wyposażenia w zakresie technologii IT. Również miejskie przedszkola wykorzystują w pracy z dzieckiem współczesną technologię komunikacyjną. Wiele z nich współpracuje z przedszkolami poza granicami kraju w ramach projektów e-Twinning. Katowickie szkoły aplikują o dodatkowe środki w zakresie technologii IT. Ważnym elementem integracji społecznej i zarazem obszarem, na który w mieście kładziony jest wyraźny nacisk, jest edukacja regionalna i zaszczepianie oraz utrwalanie lokalnej kultury i tradycji. I to już u najmłodszych mieszkańców regionu. Dlatego też prezydent Marcin Krupa podjął decyzję dotyczącą przygotowania katowickiego programu edukacji regionalnej, w ramach którego studia podyplomowe ze wspomnianego obszaru zostały włączone do wykazu kierunków objętych samorządowym dofinansowaniem do czesnego. Miasto nie szczędzi także środków finansowych na wspieranie szkolnictwa wyższego, którego przedstawiciele wspomniani już wcześniej, działają aktywnie na rzecz integracji środowisk naukowych, społecznych i międzyuczelnianych. Każdego roku Katowice zabezpieczają w swoim budżecie spore kwoty, które mogą się przysłużyć poprawie jakości nauczania w regionie. W 2016 roku Katowice na dotacje dla uczeni wyższych rozdysponowały 4 161 869,00 zł, zaś w 2017 - 4 244 610,00 zł.